Facebook Instagram Youtube
Széchenyi 2020
ff
  1. Főoldal
  2. Bemutatkozás
  3. Lelkészi hivatal
  4. Keresztelő

Tudnivalók a keresztelésről

Tudnivalók a Keresztelőről

 

További tájékoztatásig a gyülekezetünkben a járványhelyzet miatt egyszerűsített keresztelői felkészülés zajlik, erről személyesen a lelkészi hivatalban tudnak érdeklődni!

   

„Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül.” (Márk 16,16)

„Térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.”
(Apostolok cselekedetei 2:38-39)

 

Sok szeretettel köszöntjük a Kecskeméti Református Egyházközség gyülekezeti közösségében a kedves Szülőket és Keresztszülőket, akik érdeklődnek gyermekük megkeresztelésének ügyében! Örömmel fogadjuk és vártuk Önöket, és az a vágyunk, hogy családjuk minden tagja egyre közelebb kerülhessen ahhoz az Istenhez akinek a szövetségébé szeretnék a gyermeküket helyezni.

A keresztség sákramentumát Jézus Krisztus missziói parancsa alapján végezzük:

  “Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,  tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”( Máté 28,19-20)

A Keresztség nem egy út vége, nem egy egyszeri alkalom és találkozás amely védelmet ad a gyermeknek, hanem egy út kezdete. A keresztség alkalma jele és pecsétje annak, amit Jézus Krisztus tett az emberiségért, hogy feláldozva önmagát megtisztított a bűneinkből és ezáltal megnyitott az örök élet lehetőségét azoknak akik az ebben való hitüket megvallják és Vele járják az útjukat.

Gyülekezetünkben lehetőség van felnőtt keresztségre is erről bővebben a konfirmációs oldalon itt tájékozódhatnak. Akik felnőttként szeretnének közelebb kerülni Istenhez azoknak szeretettel ajánljuk az Alpha sorozatunkat, amelyről itt találnak bővebb információt.

Alább a gyermekkeresztség jelenlegi gyakorlatáról találhatnak leírást.

 

Felkészülés a keresztelésre

A keresztségben Isten a vele való szövetségre hív bennünket, amely egy ismeretet, belső elköteleződést és felelősségvállalást feltételez az ide érkezőktől. A gyermekkeresztség alkalmával a szülők megvallják a hitüket és fogadalmat tesznek, hogy a gyermeket a református hit elvei szerint nevelik és neveltetik. Ahhoz, hogy ez a hitvallás őszinte, a fogadalom pedig komoly legyen szükségesnek tartjuk, hogy a szülők és a keresztszülők a gyülekezet kötelékében megismerkedjenek a hit alapvető kérdéseivel, a gyülekezet tagjaival, lelkipásztoraival és a közösségünkkkel.

A keresztelésre való felkészülés pontos menete

1. Hivatali ügyintézés
Lelkészi hivatal nyitvatartásában: adatfelvétel és időpont egyeztetés mindenképpen személyesen!
Hivatali nyitvatartás itt elérhető.

 

2. Kapcsolat kialakítása a gyülekezettel
A keresztelős családokat arra kérjük, hogy a keresztelés előtt legalább féléves kapcsolatot alakítsanak ki a gyülekezettel, hogy valóban megfontolt döntést tudjanak hozni. Ebben segítenek a lelkipásztorok, akikkel személyes kapcsolatot lehet kialakítani és a nagyon sokszínű gyülekezeti ahol reményeink szerint mindenki talál olyan alkalmat, ahol kapcsolódni tud a közösségünkhöz és Istenhez.
Akit érdekelnek a keresztyén hit alapelvei azokat egy 10 alkalmas Alpha sorozatra invitáljuk!
Alpha sorozat idpontok, információk itt.
Lelkipásztorainkról itt tud tájékozódni.
Gyülekezeti alkalmainkról itt olvashat bővebben.

 

3. Református konfirmált szülők/keresztszülők
A szülők és keresztszülők közül legalább egy személynek konfirmált, református személynek szükséges lennie, és egynek református egyháztagnak.
Konfirmációról bővebben itt.
Egyháztagságról bővebben itt.

 

4. Felkészítő alkalmak
Minden családnak (szülők és keresztszülők) szükséges két felkészítő alkalmon részt vennie.
a) Minden pénteken 17.00-kor a Gyülekezeti Központban (Szabadság tér 6.) beszélgetés a keresztség teológiai alapjáról.
b) Minden vasárnap 11.00-kor az Istentiszteleten, a templomban gyakorlati oktatás.

 

Apostoli hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

 

Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

 

Keresztelői fogadalomtétel

Szülők, keresztszülők tesznek fogadalmat, hogy gyermekeiket a református egyház közösségében, hitben nevelik

Kérdés: Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya-, Fiú-, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befogadtassék?

Ha igen, feleljétek: Akarjuk.

Kérdés: Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?

Ha igen, feleljétek: Ígérjük és fogadjuk.

A harmadik kérdés a gyülekezetnek szól:

Kérdés: Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok, hogy őket hitben neveljék?

Feleljük: Ígérjük.

 

Szeretettel minden érdeklődőt!

 

A gyülekezetünk médiáért felelős munkatársa, fényképésze felkérhető fénykép, videó és hangfelvétel készítésére.
Papp Attila elérhetősége Elérhetősége: +36309831221 pappattila6@gmail.com