Facebook Instagram Youtube
Széchenyi 2020
ff
  1. Főoldal
  2. Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat
Jelen Adatvédelmi nyilatkozat célja tájékoztatni krek.hu honlap látogatóit - akik kapcsolatfelvétel, üzenetküldés céljából megadták nevüket és elektronikus elérhetőségüket - arról, hogyan kezeljük személyes adataikat, illetve hogyan érvényesíthetik adatvédelemmel kapcsolatos jogaikat.
 
A Kecskeméti Református Egyházközség elkötelezett az egyháztagok és érdeklődők személyes adatainak védelmében. Kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. A Kecskeméti Református Egyházközség a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely garantálja ezen adatok biztonságát, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési elveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket magunkkal, mint adatkezelővel szemben megfogalmazunk és betartunk.
Jogszabályoknak való megfelelés
A Kecskeméti Református Egyházközség adatkezelési elvei, a kialakított eljárások, valamint jelen Adatvédelmi Nyilatkozat megfelel a hatályos vonatkozó jogszabályoknak és egyezményeknek, különösen az alábbiaknak:
Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete (GDPR)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
1994. évi II. törvény a Magyarországi Református Egyház Alkotmányáról és Kormányzatáról
 
Definíciók
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
 
A kezelt adatok köre:
 
Miután a kapcsolatfelvétel önkéntes, Ön az adatok kitöltésével, illetve ezen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárul megadott személyes adatainak kezeléséhez
Adat Adatkezelés célja
Név A felhasználó beazonosítása
Email cím Erre az email címre tudunk értesítéseket, válaszokat küldeni
 
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
A felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.
Az adatkezelés hátterét a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) szabályozza.
Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja az, hogy a feliratkozó üzenetet küldjön a Kecskeméti Református Egyházközség részére, illetve értesítéseket kapjon elektronikus úton.
Az adatok megőrzésének ideje: a hozzájárulás visszavonásáig.
A Kecskeméti Református Egyházközség adatkezelőként gondoskodik arról, kapcsolatfelvételkor megadott személyes adatainak biztonsága ne sérüljön, intézkedéseket hoz az adatok elvesztése ellen, valamint az illetéktelen hozzáférések megakadályozása érdekében.
Érintett jogai:
Az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszával a Kecskeméti Református Egyházközség adatvédelmi tisztviselőjéhez, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve a a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi  CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesítheti személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.